VČS AVZO TSČ Čižice 2010

Milan Nekola | 27.4.2011

Usnesení z VČS AVZO TSČ Čižice konané dne 20. února 2010

A) Výroční členská schůze schvaluje:

1) Zprávu výboru o činnosti organizace za uplynulé období tj. za rok 2009.

2) Zprávu o hospodaření organizace.

3) Zprávu revizní komise a inventarizaci majetku základní organizace.

4) Členské příspěvky na rok 2010 ve výši 40,-Kč na člena.

5) Přijetí nového člena: pana Roberta Jindřicha.

6) Výbor základní organizace, tak jak byl předložen volební komisí ve složení 19 členů – viz jmenný seznam členů výborů ZO AVZO TSČ Čižice.

B) Výroční členská schůze doporučuje:

V návaznosti na zprávu o činnosti organizace a diskusních příspěvků výboru organizace

1) Zabezpečit konání nových a již tradičních akcí dle kalendářního plánu akcí základní organizace AVZO TSČ Čižice na rok 2010, schválené na členské schůzi dne 4. prosince 2010.

2) Spolupodílet se na pořádání akcí jako jsou „Dětský den“ v roce 2010, „Společné posezení u příležitosti MDŽ“ v roce 2010, „Folklorní festival“ v roce 2010, Obecního plesu v roce 2011.

3) Zvážit možnost uskutečnit vhodné kulturní vyžití členů naší organizace v letošním roce a to buď formou společenského posezení nebo zorganizovat vhodný zájezd.

4) Nadále podporovat družstvo nohejbalu z řad členů naší organizace. Snažit se o technické zabezpečení družstva AVZO TSČ ZO Čižice včetně údržby antukového hřiště a materiálního zabezpečení (míče, síť, apod.) dle finančních možností.

5) Snažit se získat pro rozhodující akce jako jsou například turnaje a soutěže v nohejbalu, tenisu a další sportovní akce včetně Modelářského loučení s prázdninami vhodné sponzory k zabezpečení průběhu těchto akcí.

6) Dle finančních možností organizace provádět postupně nutné opravy na klubovně naší ZO. Především pak pokračovat v opravě a modernizaci sociálního zařízení, opravy či výměny vodovodních baterií, opravy a nátěry dveří, výměna kování, oprava komínů, střechy, zasklení rozbitých oken. Pokud bude možné toto provést formou brigádnické činnosti našich členů.

7) Nadále pokračovat ve snaze získat nové členy do naší organizace, především pak z řad mladýcha zvýšit podíl žen a dívek. Tím nadále naplňovat poslání naší organizace.

8) Nadále pokračovat ve využití dosud zbudovaných hřišť a kurtu na tenis, nohejbal a volejbal, zejména v letních měsících. Zpracovat řád o zapůjčení sportovišť nebo sportovních potřeb, případně určit finanční částku za zapůjčení jako je tomu u kurtu AVZO.

9) Po dohodě s Obecním úřadem Čižice pokračovat v úpravě prostranství u klubovny, sportovišť a kurtu na tenis, zejména pak formou brigádnické činnosti našich členů.

C) Výroční členská schůze ukládá výboru základní organizace

1) Připravit nájemní smlouvu na pronájem zařízení pro provozrestaurace na klubovně do konce dubna 2010.

2) Zajistit v případě konání účast a kvalitní výkon služeb na letních kulturních akcích „ČIHULE“ a „Letní kino“.

3) V letošním roce zajistit a uskutečnit „Besedu nad kronikou“ naší základní organizace.

4) Uskutečnit jednu členskou schůzi během roku 2010, nejlépe v měsíci červnu 2010.

5) Respektovat připomínky občanů při provozu klubovny a letních akcích v letošním roce. Podmínky provozu zapracovat do nájemní smlouvy o pronájmu klubovny na rok 2010.

6) Pečovat o budovu klubovny, víceúčelového hřiště (kurtu), hřiště na nohejbal a jejich okolí včetně zařízení. Snažit se udržovat pořádek v přilehlých prostorách a působit na mládež k naplnění tohoto úkolu.

7) Navštívit apoblahopřát svým členům při dovršení životního jubilea a to 50 let, 60 let, 65 let, 70 let a 75 let, 80 let věku a předat blahopřání AVZO Čižice a dárku v hodnotě 500,-Kč. Toto rovněž učinit při svatbách.

8) Zabývat se na výborových schůzích náměty a připomínkami vznesených v diskusi na VČS a členské schůzi a hledat formy jejich řešení. O tom pak informovat členskou schůzi. Pracovat s náměty jako zdroj zkvalitnění další činnosti organizace.

9) Nadále využívat s cílem informovanosti členské základny a občanů, včetně mládeže naší obce vývěsní skříňku na návsi. Dbát o pravidelnou výměnu a aktualizaci této skříňky.

Při přijetí tohoto návrhu na usnesení z dnešní výroční členské schůze včetně přiloženého kalendářního plánu akcí naší organizace AVZO TSČ Čižice doporučuje výbor organizace pracovat s tímto dokumentem jako se závazným plánem činnosti a práce organizace pro rok 2010.

Složení výboru AVZO TSČ základní organizace Č I Ž I C E

V Č S dne 20. února 2010

1) A L B L  Zdeněk Čižice 64

2) B E D N Á Ř  Jaromír Čižice 46

3) G Ö R G E S  Petr Čižice 122

4) K A D L E C  Tomáš Čižice 196

5) K A D L E C  Milan Čižice 196

6) K O N Š A L  Václav Čižice 57

7) K R A T O C H V Í L  Karel Čižice 139

8) K Ř E N E K  Arnošt Čižice 125

9) L U F T  Petr Čižice 147

10) Ing. M A Z Í N  Bohumil Čižice 150

11) N E K O L A  Milan st. Čižice 133

12) Mgr. N E K O L A  Milan ml. Čižice 133

13) N I K O D É M  Tomáš Čižice 145

14) R A D A  Jaromír Čižice 74

15) R A D A  Milan Čižice 74

16) JUDr. Ř E Ř I CH A  Libor Čižice 160

17) S T U L Í K  Josef Čižice 65

18) S U Š Á N K A  Miroslav st. Čižice 110

19) Š N E B E R G E R  Vojtěch Čižice 199© Copyright 2011 AVZO | Všechna práva vyhrazena | Grafiku a kód vytvořil Vít Mazín