VČS AVZO TSČ Čižice 2011

Milan Nekola | 27.4.2011

Usnesení z VČS AVZO TSČ Čižice konané dne 19. února 2011

A) Výroční členská schůze schvaluje:

1) Zprávu výboru o činnosti organizace za uplynulé období tj. za rok 2010.

2) Zprávu o hospodaření organizace.

3) Zprávu revizní komise a inventarizaci majetku základní organizace.

4) Členské příspěvky na rok 2011 ve výši 50,-Kč na člena.

5) Přijetí nových členů: paní Hanu Vyskočilovou, paní Marcelu Rádlovou, Ing. Jaroslava Moravce a pana Pavla Hauera.

6) Ocenění členů základní organizace AVZO TSČ Čižice: pánům Jaroslavu Skalovi, Miroslavu Prokopovi a Stanislavu Lecjaksovi za dlouholeté členství a práci v základní organizaci AVZO TSČ Čižice.

7) Plán kulturních a sportovních akcí pro děti na rok 2011.

B) Výroční členská schůze doporučuje:

V návaznosti na zprávu o činnosti organizace a diskusních příspěvků výboru organizace.

1) Zabezpečit konání nových a již tradičních akcí dle kalendářního plánu akcí základní organizace AVZO TSČ Čižice na rok 2011.

2) Spolupodílet se na pořádání akcí jako jsou „Dětský den“ v roce 2011, „Společné posezení u příležitosti MDŽ“, „Folklorní festival“, „Obecního plesu“ a „Václavské taneční zábavy“ vše v roce 2011.

3) Uskutečnit vhodné kulturní vyžití členů naší organizace v letošním roce a to buď společnou návštěvou divadla nebo zorganizovat vhodný zájezd.

4) Nadále podporovat jedno družstvo nohejbalu z řad členů naší organizace. Snažit se o technické zabezpečení družstva AVZO TSČ ZO Čižice včetně údržby antukového hřiště a materiálního zabezpečení (míče, síť, apod.) dle finančních možností.

5) Snažit se získat pro rozhodující akce jako jsou například ples, turnaje a soutěže v nohejbalu, tenisu a další sportovní akce včetně „Modelářského loučení s prázdninami“ vhodné sponzory k zabezpečení průběhu těchto akcí.

6) Dle finančních možností organizace či sponzorů provádět postupně nutné opravy na klubovně naší ZO. Především pak pokračovat na opravách komínů, střechy, výměnu kování a dveří, zasklení rozbitých oken v boční části klubovny. Pokud bude možné toto provést formou brigádnické činnosti našich členů. Na podzim letošního roku zahájit na základě již rozpracovaných plánů a rozpočtu větší rekonstrukci spodní části klubovny, tj. restaurace, kde provést její zvětšení a celkovou rekonstrukci obou sociálních zařízení.

7) Nadále pokračovat ve snaze získat nové členy do naší organizace, především pak z řad mladýcha zvýšit podíl žen a dívek. Tím nadále naplňovat poslání naší organizace.

8) Nadále pokračovat ve využití dosud zbudovaných hřišť a kurtu na tenis, nohejbal a volejbal, zejména v letních měsících. Dle návrhu sportovní komise zpracovat řád o zapůjčení sportovišť nebo sportovních potřeb, případně určit finanční částku za zapůjčení jako je tomu u kurtu AVZO.

9) Po dohodě s Obecním úřadem Čižice pokračovat v úpravě prostranství u klubovny, sportovišť a kurtu na tenis, zejména pak formou brigádnické činnosti našich členů.

C) Výroční členská schůze ukládá výboru základní organizace

1) Připravit nájemní smlouvu na pronájem zařízení pro provozrestaurace na klubovně do konce dubna 2011.

2) Zajistit účast a kvalitní výkon služeb na letošních letních kulturních akcích „ČIHULE“, případně znovu organizování „Letního kina“.

3) V letošním roce zajistit a uskutečnit „Besedu nad kronikou“ naší základní organizace, nejlépe pak po členské schůzi.

4) Uskutečnit jednu členskou schůzi během roku 2011, nejlépe v měsíci červnu 2011.

5) Respektovat připomínky občanů při provozu klubovny a letních akcích v letošním roce. Podmínky provozu zapracovat do nájemní smlouvy o pronájmu klubovny na rok 2011.

6) Pečovat o budovu klubovny, kurtu na tenis, hřiště na nohejbal a volejbal a jejich okolí včetně zařízení. Snažit se udržovat pořádek v přilehlých prostorách a působit na mládež k naplnění tohoto úkolu.

7) Navštívit apoblahopřát svým členům při dovršení životního jubilea a to 50 let, 60 let, 65 let, 70 let a 75 let, 80 let věku a předat blahopřání AVZO TSČ Čižice a dárku v hodnotě 500,-Kč. Toto rovněž učinit při svatbách.

8) Zabývat se na výborových schůzích náměty a připomínkami vznesených v diskusi na VČS a členské schůzi a hledat formy jejich řešení. O tom pak informovat členskou schůzi. Pracovat s náměty jako zdroj zkvalitnění další činnosti organizace.

9) Nadále využívat s cílem informovanosti členské základny a občanů, včetně mládeže naší obce vývěsní skříňku na návsi a vývěsku na kurtu AVZO a dále nově zřízené webové stránky AVZO TSČ Čižice. Dbát o pravidelnou výměnu a aktualizaci těchto vývěsek a stránek.

Při přijetí tohoto návrhu na usnesení z dnešní výroční členské schůze včetně přiloženého kalendářního plánu akcí naší organizace AVZO TSČ Čižice, doporučuje výbor organizace pracovat s tímto dokumentem jako se závazným plánem činnosti a práce organizace pro rok 2011.© Copyright 2011 AVZO | Všechna práva vyhrazena | Grafiku a kód vytvořil Vít Mazín