VČS AVZO TSČ Čižice 2012

Milan Nekola | 13.4.2012

Usnesení z VČS AVZO TSČ Čižice konané dne 11. února 2012

A)Výroční členská schůze schvaluje:

1)Zprávu výboru o činnosti organizace za uplynulé období tj. za rok 2011.

2)Zprávu o hospodaření organizace.

3)Zprávu revizní komise a inventarizaci majetku základní organizace.

4)Členské příspěvky na rok 2012 ve výši 50,-Kč na člena.

5)Přijetí nového člena pana Jana Spillera.

6)Ocenění členů základní organizace AVZO TSČ Čižice: panu Arnoštu Křenkovi za dlouholetou a aktivní práci ve výboru základní organizace AVZO TSČ Čižice a panu Miroslavu Sušánkovi za organizování sportovních turnajů a aktivní práci ve výboru základní organizce AVZO TSČ Čižice.

7)Plán kulturních a sportovních akcí pro děti na rok 2012.

8)Uvolnění z kulturní komise AVZO TSČ Čižice paní Květoslavu Kondelíkovou na vlastní žádost z důvodu odstěhování a doplnění této komise o paní Hanu Vyskočilovou a paní Marcelu Rádlovou.

B)Výroční členská schůze doporučuje:

V návaznosti na zprávu o činnosti organizace a diskusních příspěvků výboru organizace.

1)Zabezpečit konání nových a již tradičních akcí dle kalendářního plánu akcí základní organizace AVZO TSČ Čižice na rok 2012.

2)Spolupodílet se na pořádání akcí jako jsou „Dětský den“ v roce 2012, „Společné posezení u příležitosti MDŽ“, „Folklorní festival“, „Obecního plesu“ a „Benátské noci“ vše v roce 2012.

3)Uskutečnit vhodné kulturní vyžití členů naší organizace v letošním roce a to buď společnou návštěvou divadla nebo zorganizovat posezení členů AVZO a rodinných příslušníků.

4)Nadále podporovat jedno družstvo nohejbalu z řad členů naší organizace. Snažit se o technické zabezpečení družstva AVZO TSČ ZO Čižice včetně údržby antukového hřiště a materiálního zabezpečení (míče, síť, apod.) dle finančních možností.

5)Snažit se získat pro rozhodující akce jako jsou například ples, turnaje a soutěže v nohejbalu, tenisu a další sportovní akce včetně „Modelářského loučení s prázdninami“ vhodné sponzory k zabezpečení průběhu těchto akcí.

6)Dle finančních možností organizace či sponzorů provést větší rekonstrukci sociálního a restuaračního zařízení v klubovně naší ZO. Provádět rovněž postupně nutné opravy , především pak opravy komínů, střechy, zasklení rozbitých oken v horní části klubovny a výměnu kování u některých dveří. Pokud bude možné toto provést formou brigádnické činnosti našich členů.

7)Nadále pokračovat ve snaze získat nové členy do naší organizace, především pak z řad mladýcha zvýšit podíl žen a dívek. Tím nadále naplňovat poslání naší organizace.

8)Nadále pokračovat ve využití dosud zbudovaných hřišť a kurtu na tenis, nohejbal a volejbal, zejména v letních měsících. Dle návrhu sportovní komise zpracovat řád o zapůjčení sportovišť nebo sportovních potřeb, případně určit finanční částku za zapůjčení jako je tomu u kurtu AVZO.

9)Po dohodě s Obecním úřadem Čižice pokračovat v úpravě prostranství u klubovny, sportovišť a kurtu na tenis vetně přilehlého obecního lesíka, zejména pak formou brigádnické činnosti našich členů.

C)Výroční členská schůze ukládá výboru základní organizace

1)Připravit nájemní smlouvu na pronájem zařízení pro provozrestaurace na klubovně do konce dubna 2012.

2)Zajistit účast a kvalitní výkon služeb na letošních letních kulturních akcích „ČIHULE“, případně znovu organizování „Letního kina“.

3)V letošním roce zajistit a uskutečnit „Posezení nad kronikou“ naší základní organizace, nejlépe pak po členské schůzi.

4)Uskutečnit jednu členskou schůzi během roku 2012, nejlépe v měsíci červnu 2012.

5)Respektovat připomínky občanů při provozu klubovny a letních akcích v letošním roce. Podmínky provozu zapracovat do nájemní smlouvy o pronájmu klubovny na rok 2012.

6)Pečovat o budovu klubovny, kurtu na tenis, hřiště na nohejbal a volejbal a jejich okolí včetně zařízení. Snažit se udržovat pořádek v přilehlých prostorách a působit na mládež k naplnění tohoto úkolu.

7)Navštívit apoblahopřát svým členům při dovršení životního jubilea a to 50 let, 60 let, 65 let, 70 let a 75 let, 80 let věku a předat blahopřání AVZO TSČ Čižice a dárku v hodnotě 700,-Kč. Toto rovněž učinit při svatbách.

8)Zabývat se na výborových schůzích náměty a připomínkami vznesených v diskusi na VČS a členské schůzi a hledat formy jejich řešení. O tom pak informovat členskou základnu. Pracovat s náměty jako zdroj zkvalitnění další činnosti organizace.

9)Nadále využívat s cílem informovanosti členské základny a občanů, včetně mládeže naší obce vývěsní skříňku AVZO na návsi a vývěsku na kurtu AVZO a dále zřízené webové stránky AVZO TSČ Čižice. Dbát o pravidelnou výměnu a aktualizaci těchto vývěsek a stránek.

Při přijetí tohoto návrhu na usnesení z dnešní výroční členské schůze včetně přiloženého kalendářního plánu akcí naší organizace AVZO TSČ Čižice, doporučuje výbor organizace pracovat s tímto dokumentem jako se závazným plánem činnosti a práce organizace pro rok 2012.© Copyright 2011 AVZO | Všechna práva vyhrazena | Grafiku a kód vytvořil Vít Mazín