VČS AVZO TSČ Čižice 2013

Milan Nekola | 29.03.2013

Usnesení z VČS AVZO TSČ Čižice konané dne 16. února 2013

A)Výroční členská schůze schvaluje:

1)Zprávu výboru o činnosti organizace za uplynulé období tj. za rok 2012.

2)Zprávu o hospodaření organizace.

3)Zprávu revizní komise a inventarizaci majetku základní organizace.

4)Členské příspěvky na rok 2013 ve výši 50,-Kč na člena.

5)Ocenění členů základní organizace AVZO TSČ Čižice: panu Václavu Konšalovi a Milanu Nekolovi staršímu za dlouholetou a aktivní práci ve výboru základní organizace AVZO TSČ Čižice. Dále Mgr. Milanu Nekolovi mladšímu a Ing. Bohumilu Mazínovi za aktivní práci ve výboru základní organizace AVZO TSČ Čižice.

6)Přijetí nových členů: Ing. Ladislava Čechuru a pana Karla Zíku.

7)Uvolnění z kulturního výboru OÚ Čižice pana Milana Radu na vlastní žádost a doplnění této komise o paní Hanu Vyskočilovou.

8)Plán kulturních a sportovních akcí pro děti na rok 2013.

B)Výroční členská schůze doporučuje:

V návaznosti na zprávu o činnosti organizace a diskusních příspěvků výboru organizace.

1)Zabezpečit konání nových a již tradičních akcí dle kalendářního plánu akcí základní organizace AVZO TSČ Čižice na rok 2013.

2)Spolupodílet se na pořádání akcí jako jsou „Dětský den“ v roce 2013, „Společné posezení u příležitosti MDŽ“, „Obecního plesu“ a „Benátské noci“ vše v roce 2013.

3)Uskutečnit vhodné kulturní vyžití členů naší organizace v letošním roce a to buď společnou návštěvou divadla nebo zorganizovat posezení členů AVZO a rodinných příslušníků.

4)Nadále podporovat jedno družstvo nohejbalu z řad členů naší organizace. Snažit se o technické zabezpečení družstva AVZO TSČ ZO Čižice včetně údržby antukového hřiště a materiálního zabezpečení (míče, síť, apod.) dle finančních možností.

5)Snažit se získat pro rozhodující akce jako jsou například ples, turnaje a soutěže v nohejbalu, tenisu a další sportovní akce včetně „Modelářského loučení s prázdninami“ vhodné sponzory k zabezpečení průběhu těchto akcí.

6)Dokončit do konce měsíce dubna rekonstrukci sociálního a restauračního zařízení v klubovně naší ZO. Pokračovat rovněž postupně na nutných opravách, především pak opravy komínů, střechy, schodiště, výměnu kování a některých dveří. Pokud bude možné toto provést formou brigádnické činnosti našich členů.

7)Nadále pokračovat ve snaze získat nové členy do naší organizace, především pak z řad mladých a zvyšovat i nadále podíl žen a dívek. Tím naplňovat poslání naší organizace.

8)Dbát o pořádek a úpravu prostranství u klubovny, sportovišť a kurtu na tenis včetně přilehlého obecního lesíku, zejména pak formou brigádnické činnosti našich členů.

9)Nadále pokračovat ve využití dosud zbudovaných hřišť a kurtu na tenis, zejména v letních měsících.

10)Usilovat o zapojení větší části členské základny při pořádání a zajišťování kulturních a sportovních akcí a akcí pro děti. Určovat konkrétní zodpovědnost jednotlivých členů za pořádané akce.

C)Výroční členská schůze ukládá výboru základní organizace

1)Připravit nájemní smlouvu na pronájem zařízení pro provoz restaurace na klubovně do konce května 2013.

2)Zajistit účast a kvalitní výkon služeb na letošních letních kulturních akcích „ČIHULE“v roce 2013.

3)Uskutečnit jednu členskou schůzi během roku 2013, nejlépe v měsíci červnu 2013 před letními akcemi. Tuto schůzi využít k presentaci kroniky naší základní organizace.

4)Respektovat připomínky občanů při provozu klubovny a letních akcích v letošním roce. Podmínky provozu zapracovat do nájemní smlouvy o pronájmu klubovny na rok 2013.

5)Pečovat o budovu klubovny, kurtu na tenis, hřiště na nohejbal a volejbal a jejich okolí včetně zařízení. Snažit se udržovat pořádek v přilehlých prostorách a působit na mládež k naplnění tohoto úkolu.

6)Navštívit a poblahopřát svým členům při dovršení životního jubilea a to 50 let, 60 let, 65 let, 70 let a 75 let, 80 let a více věku a předat blahopřání AVZO TSČ Čižice a dárku v hodnotě 700,-Kč. Toto rovněž učinit při svatbách.

7)Zabývat se na výborových schůzích náměty a připomínkami vznesených v diskusi na VČS a členské schůzi a hledat formy jejich řešení. O tom pak informovat členskou základnu. Pracovat s náměty jako zdroj zkvalitnění další činnosti organizace.

8)Nadále využívat s cílem informovanosti členské základny, občanů a mládeže naší obce vývěsní skříňku AVZO na návsi a vývěsku na kurtu AVZO a dále webové stránky AVZO TSČ Čižice. Dbát o pravidelnou výměnu a aktualizaci těchto vývěsek a stránek.

Při přijetí tohoto návrhu na usnesení z dnešní výroční členské schůze včetně přiloženého kalendářního plánu akcí naší organizace AVZO TSČ Čižice, doporučuje výbor organizace pracovat s tímto dokumentem jako se závazným plánem činnosti a práce organizace pro rok 2013.© Copyright 2011 AVZO | Všechna práva vyhrazena | Grafiku a kód vytvořil Vít Mazín