VČS AVZO TSČ Čižice 2015

Milan Nekola | 5. 3. 2015

Usnesení z VČS AVZO TSČ Čižice konané dne 14. února 2015

A) Výroční členská schůze schvaluje

 1. Zprávu výboru o činnosti organizace za uplynulé období tj. za rok 2014.

 2. Zprávu o hospodaření základní organizace za rok 2014.

 3. Zprávu revizní komise a inventarizaci majetku základní organizace.

 4. Členské příspěvky na rok 2015 ve výši 100,-Kč na člena organizace.

 5. Návrh výboru na ocenění členů základní organizace AVZO TSČ Čižice z. s.:

  panu Jaromíru Bednářovi za dlouholetou aktivní práci ve výboru AVZO TSČ Čižice z.s.,

  panu Arnoštu Křenkovi za dlouholetou aktivní práci pokladníka v organizaci AVZO TSČ Čižice z.s.,

  panu Zdeňku Plzákovi za dlouholetou aktivní práci v organizaci AVZO TSČ Čižice z.s.

  panu Jaromíru Radovi za dlouholetou aktivní práci ve funkci předsedy organizace AVZO TSČ Čižice z.s.

  panu Jaroslavu Skalovi za dlouholetou práci a členství v organizaci AVZO TSČ Čižice z.s.

  JUDr. Liboru Řeřichovi za dlouholetou aktivní práci ve výboru AVZO TSČ Čižice z.s.

 6. Plán kulturních a sportovních akcí a akcí pro děti na rok 2015.

 7. Výbor základní organizace, tak jak byl předložen volební komisí ve složení 19 členů – viz jmenný seznam členů výboru ZO AVZO TSČ Čižice z. s.

 8. Přijetí nových členů základní organizace AVZO TSČ Čižice z. s. Ing. Jaroslava Bednáře, nar. 16. 6. 1950, bytem Čižice 192 a Ing. Jaroslava Sadského, nar. 3. 12. 1982, bytem Čižice 143.

 9. Návrhovou komisi ve složení Mgr. Milan Nekola, pan Václav Bednář ml. a pan Vladislav Staněk

 10. Volební komisi ve složení Bc. Tomáš Melka, pan Miroslav Kankrdlík a pan František Kasl.

  B) Výroční členská schůze doporučuje

  V návaznosti na zprávu o činnosti organizace a diskusních příspěvků výboru organizace.

 1. Zabezpečit konání nových a již tradičních akcí dle kalendářního plánu akcí základní organizace AVZO TSČ Čižice na rok 2015.

 2. Spolupodílet se na pořádání akcí společně s ostatními organizacemi v obci, zejména s SDH, ale i s Českým svazem žen jako jsou „Dětský den“ v roce 2015, „Společné posezení u příležitosti MDŽ 2015“, „Obecní ples“ v roce 2015, „Benátskou noc 2015“ a „Sraz rodáků“ v roce 2015, které organizuje Obecní úřad Čižice.

 3. Pokusit se uskutečnit vhodné kulturní vyžití členů naší organizace v letošním roce a to buď společnou návštěvou divadla, koncertu nebo dle finančních možností organizovat zájezd pro členy AVZO TSČ Čižice a rodinné příslušníky.

 4. Nadále podporovat jedno družstvo nohejbalu z řad členů naší organizace. Snažit se o technické zabezpečení družstva AVZO TSČ ZO Čižice včetně údržby antukového hřiště a materiálního zabezpečení (míče, síť, apod.) dle finančních možností organizace.

 5. Snažit se získat pro rozhodující akce jako jsou například ples, turnaje a soutěže v nohejbalu, tenisu, včetně akcí pro děti, Modelářské loučení s prázdninami a Benátské noci vhodné sponzory k zabezpečení průběhu těchto akcí.

 6. Pokračovat postupně v nutných opravách na klubovně jako jsou opravy komínů, zabezpečení budovy proti vlhnutí, opravy střechy a schodiště, výměnu kování u některých dveří a oken v horní části klubovny. Pokud bude možné provést některé opravy brigádnickou činností členů organizace.

 7. Nadále pokračovat v získávání nových členů do naší organizace, především pak z řad mladých a zvyšovat i nadále podíl žen a dívek. Tím naplňovat poslání naší organizace.

 8. Usilovat i nadále o zapojení větší části členské základny při pořádání a zajišťování kulturních a sportovních akcí a akcí pro děti. Určit konkrétní zodpovědnost jednotlivých členů za pořádání akcí.

 9. Dbát o pořádek a úpravu prostranství u klubovny, sportovišť a kurtu na tenis včetně přilehlého obecního lesíku, zejména formou brigádnické činnosti našich členů.

  C) Výroční členská schůze ukládá výboru základní organizace

 1. Zajistit účast a kvalitní výkon služeb na letních kulturních akcích „ČIHULE“ v roce 2015.

 2. Pečovat o budovu klubovny, kurtu na tenis, hřiště na nohejbal a jejich okolí včetně zařízení. Snažit se udržovat pořádek v přilehlých prostorách a působit zejména na mládež k naplnění tohoto úkolu.

 3. Respektovat připomínky občanů při provozu klubovny a letních akcí v letošním roce. Podmínky provozu zapracovat do nájemní smlouvy o pronájmu klubovny a projednat s nájemcem.

 4. Uskutečnit jednu členskou schůzi v roce 2015, nejlépe v měsíci červnu 2015 před letními akcemi. Tuto schůzi spojit s vhodnou besedou, přednáškou nebo školením.

 5. Navštívit a poblahopřát svým členům při dovršení životního jubilea a to 50 let, 60 let, 70 let a 75 let, 80 let, 85 let a více věku a předat blahopřání AVZO TSČ Čižice z. s. včetně dárku v hodnotě 700,-Kč. Toto rovněž učinit při svatbách.

 6. Zabývat se na výborových schůzích náměty a připomínkami vznesených v diskusi na VČS a členské schůzi a hledat formy jejich řešení. O tom pak informovat členskou základnu. Pracovat s náměty jako zdroj zkvalitnění další činnosti organizace.

 7. Nadále využívat s cílem informovanosti členské základny, občanů a mládeže naší obce vývěsní skříňku na návsi a vývěsní desku na kurtu a klubovně a dále webové stránky AVZO TSČ Čižice z.s. Dbát na pravidelnou výměnu a aktualizaci těchto vývěsek a stránek.

  S přijatým usnesením z dnešní výroční členské schůze včetně přiloženého kalendářního plánu akcí AVZO TSČ Čižice z.s. doporučuje výbor organizace pracovat s tímto dokumentem jako se závazným plánem činnosti a práce organizace pro rok 2015.© Copyright 2011 AVZO | Všechna práva vyhrazena | Grafiku a kód vytvořil Vít Mazín